Průvodce programem


Zaslat poptávku

Slovníček základních pojmů

Adresář

Jeden z číselníků používaných programem. Obsahuje tabulku s adresami dodavatelů / odběratelů, které jsou načítány do dokladů při jejich pořizování. Z adresáře lze tisknout filtrované seznamy nebo adresní štítky. Adresám je možno přiřazovat vlastnost + hodnotu vlastnosti. Tyto atributy lze využít např.v kombinaci s ceníky v modulu Sklad.

Akce

Spolu s položkami Středisko a Zakázka slouží ke členění účetních i neúčetních zápisů z hlediska vnitrofiremních potřeb.

Je možno jimi nahradit složité členění analytik např. nákladových účtů pro sledování nákladů na konkrétní účely bez ohledu na středisko nebo zakázku. Lze je též využít i pro sledování určitého druhu pořízení investic pro pozdější hromadné zařazení do majetku, vyplácených záloh apod.

Číselník

Číselníkem se rozumí seznam položek, které jsou nabízeny obvykle při zadávání opakujících se údajů do dokladů nebo při jiných příležitostech. 

Číselníky jsou buď již programově naplněny, v tomto případě nelze jejich obsah obvykle měnit a nelze tedy zadat jiný údaj, než který v číselníku existuje anebo jsou číselníky prázdné a jejich položky zakládá uživatel, pokud má přidělena příslušná přístupová práva.

Z dokladu lze nabídku číselníku pro výběr položky vyvolat stisknutím klávesy <F5> na příslušné položce ve formuláři. 

Data, Databáze

Data jsou obecně údaje zadané uživatelem a uložené v nějaké formě na pevném disku.
V našem případě se jedná zejména o data pořízená uživatelem pomocí systému ACONTO. Jsou to všechny vytvořené doklady pomocných evidencí, jejich zaúčtování, ostatní pořízené účetní doklady, dále všechny číselníky a také další informace uchovávané systémem (např. konfigurace).
V případě systému ACONTO jsou všechna data zapisovaná do tzv. databáze, což je datový soubor na disku spravovaný vlastním SQL serverem.

Databázový SQL server

Samostatný program operující s daty (databází).

Instalace

Nahrání systému ACONTO a databázového SQL serveru na pevný disk stanice nebo serveru, odkud mohou být teprve spouštěny a provozovány.

Kód operace

Kód operace je číselníková položka zadávaná do řádku dokladu evidencí. Umožňuje kódování zápisů uživatelem pro určitý účel zpracování. Minimálně lze využít kód operace jako podmínku pro výběr řádků (omezení) v přehledu řádků evidencí.
Doporučený způsob využití je pro identifikaci zápisů, které mají shodný způsob zaúčtování a často se opakují. Potom je možné využít systém automatického účtování tím způsobem, že v konfiguraci automatického účtování nastavíme jako kritérium Kód operace a program zaúčtuje řádky s daným kódem operace podle zadaného vzoru, kterým je první zaúčtovaný případ. Není-li kód operace vyplněn, automatické zaúčtování se neprovede a účetní zaúčtuje řádek ručně.

Rozsahem platnosti pro číselník kódů operací je druh evidence (VFA, PFA, OPO, OZA, PKP, PKV atd.), tj. každý druh evidence má nezávislý číselník s kódy operací. Pokud se druh evidence do číselníku operací neuvede, je operace společná pro všechny evidence.

Konfigurace

Konfigurací se rozumí nastavení určité vlastnosti programu uživatelem, přičemž toto nastavení je uloženo do databáze a použito při dalším spuštění programu.

Přístupová práva

Většina funkcí programu je chráněna proti neoprávněnému přístupu pomocí tzv. přístupových práv. Uživatel přihlášený do systému musí mít přidělena přístupová práva, aby mohl se systémem pracovat.

Středisko

Střediska, Zakázky a Akce (činnosti) jsou tři základní údaje, které umožňují členit účetní i neúčetní zápisy z hlediska vnitrofiremních potřeb.
Střediska obvykle popisují organizační strukturu firmy, Zakázky odpovídají obchodním případům, Akce různým činnostem prováděným firmou. Obsahová náplň těchto údajů však může být i jiná.
Střediska, zakázky a akce se zakládají do číselníků a zadávají do řádků při zápisech do jednotlivých evidencí a při ostatním účtování (tj. účtování „mimo evidence“).

Pokud jeden doklad obsahuje stejné členění na střediska, zakázky a/nebo akce ve všech řádcích, je možné tyto údaje zadat do hlavičky dokladu a do řádků jsou doplněny automaticky.
Je-li třeba rozepsat jeden řádek dokladu na více středisek, zakázek a/nebo akcí, lze rozepsat řádek na tzv. subřádky.

Subjekt

Subjektem se rozumí samostatné datové struktury, obvykle určené pro zpracování účetnictví jednoho právního subjektu (firmy).

Zakázka

Viz Středisko.